Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Trufey Sp. z o.o.
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Trufey Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, biuro@trufey.pl

Dla odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z załączonego do niniejszego Regulaminu wzoru  odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Trufey Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia oraz odbioru od Klienta rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Trufey Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Klient wykonał prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności Trufey Sp. z o.o.  dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie wyrazi zgody  na inny sposób płatności.. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Trufey Sp. z o.o. wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek przesłać  rzecz zwracaną niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient jest zobowiązany nie korzystać z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania .
W przypadku naruszenia tych obowiązków ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.