Regulamin sklepu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod timepieces.pl

2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Każdy klient powinien zapoznać się z regulaminem – rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Sklep internetowy, działający pod timepieces.pl prowadzony jest przez
 

Trufey Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 6B

44-144 Żernica

NIP: 969 160 70 33

Tel: 22 350 07 00 

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Trufey Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu timepieces.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Trufey Sp. z o.o.;

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod timepieces.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.  Rozpoczęcie korzystania ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.  Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe.

4.  Trufey Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne
z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Trufey Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Trufey.

5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych
w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie
w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Trufey Sp z o.o.

e.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

 

  1. Firma Trufey Sp. z o.o. oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
    1. Sklep internetowy w ramach którego klient zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem internetu.
    2. Newsletter, polegający na przesyłaniu przez firmę Trufey Sp. z o.o., na adres poczty elektronicznej klienta, wiadomości dotyczących dostępności nowych produktów oraz usług w ofercie sklepu internetowego.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową timepieces.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.  przedmiotu zamówienia,

b.  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy,

f. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Trufey Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zakupu w eSklepie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej
z Regulaminem. 

 

CENY I METODY  PŁATNOŚCI

 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2.  Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.  przelewem na numer konta bankowego 62 1050 1298 1000 0090 3034 1383

b.  płatnością w systemie PayU,

c.  zapłata kartą płatniczą ,


DOSTAWA

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 25 zł od przesyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu timepieces.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Trufey Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Trufey Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, biuro@trufey.pl

Dla odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z załączonego do niniejszego Regulaminu wzoru  odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Trufey Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia oraz odbioru od Klienta rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Trufey Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient wykonał prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności Trufey Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie wyrazi zgody  na inny sposób płatności.. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Trufey Sp. z o.o. wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek przesłać  rzecz zwracaną niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient jest zobowiązany nie korzystać z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania .
W przypadku naruszenia tych obowiązków ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

1. Trufey Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@trufey.pl; Trufey Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, ale nie później niż w terminie 30 dni.

3. Trufey Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Trufey Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora sklepu
o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Trufey Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, mailowo pod adres biuro@trufey.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Trufey Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, ale nie później niż w terminie 30 dni.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2014.1182) z dnia 1997-10-29 informuje się , iż :

 

1. Administratorem danych osobowych , które gromadzone są w związku z korzystaniem z usług dostępnych na Stronie Internetowej jest  Trufey Sp. z o.o. , zwany w dalszej części niniejszego działu również Administratorem Danych.

2. Dane osobowe w postaci: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, są gromadzone przez w/w Administratora Danych wyłącznie w celu właściwego zorganizowania i przeprowadzenia umów świadczonych w ramach Strony Internetowej.

3. Dane osobowe osób korzystających z usług dostępnych na Stronie Internetowej zostaną usunięte ze zbioru danych osobowych Administratora Danych niezwłocznie po ich wykorzystaniu dla potrzeb podanego powyżej celu ich gromadzenia.

4. Dane osobowe są dostępne dla osób, których dotyczą, a osoby te mogą w każdym czasie dokonywać ich poprawiania, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych w drodze korespondencji e-mail, na adres: biuro@trufey.pl

5. Administrator Danych zapewnia zachowanie wszelkich prawem wymaganych warunków technicznych i organizacyjnych dla ochrony udostępnionych danych osobowych uczestników, zgodnie z powołaną na wstępnie ustawą.

6. Podanie danych osobowych jak w punkcie 2 niniejszego Rozdziału umowy  jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na ich administrowanie, nie będzie jednak możliwa realizacja celu wymienionego w punkcie 2 niniejszego Rozdziału umowy  wobec osoby, która tych danych nie udostępni.

7. Wprowadzenie danych osobowych osób korzystających z usług dostępnych na Stronie Internetowej w pozycji realizacji zamówienia oznacza zapoznanie się:
a. z powyższą Informacją oraz zgodę na administrowanie tych danych osobowych
b. w celu jego właściwego zorganizowania i przeprowadzenia.

8. Użytkownik sklepu internetowego firmy Trufey Sp. z o.o. może wpisać się do newslettera. W tym celu należy wyrazić zgodę na wykorzystywanie adresu poczty elektronicznej w celach marketingowych.

9. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane mogą zostać udostępnione jednorazowo przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności. Pozyskane dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o.
a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o.
a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Trufey Sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod timepieces.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Każdy klient powinien zapoznać się z regulaminem – rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Sklep internetowy, działający pod timepieces.pl prowadzony jest przez
 

Trufey Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 6b

44-144 Żernica

NIP: 969 160 70 33

Tel: 22 350 07 00

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Trufey Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu timepieces.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu,
w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach sklepu internetowego Trufey Sp. z o.o.;

4.Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod timepieces.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe.

4.Trufey Sp. z o.o.może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne
z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Trufey Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Trufey Sp. z o.o.

5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych
w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie
w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Trufey Sp. z o.o.,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

 

  1. Firma Trufey Sp. z o.o. oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
    1. Sklep internetowy w ramach którego klient zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem internetu.
    2. Newsletter, polegający na przesyłaniu przez firmę Trufey Sp. z o.o., na adres poczty elektronicznej klienta, wiadomości dotyczących dostępności nowych produktów oraz usług w ofercie sklepu internetowego.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową timepieces.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d.wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy,

f. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia
z Trufey Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zakupu w eSklepie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

CENY I METODY  PŁATNOŚCI

1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z                              wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składni

2.Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.      przelewem na numer konta bankowego 62 1050 1298 1000 0090 3034 1383,

b.     płatnością w systemie PayU,

c.      zapłata kartą płatniczą ,


DOSTAWA

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 25 zł od przesyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu timepieces.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Trufey Sp. z o.o.  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Trufey Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, biuro@trufey.pl

Dla odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z załączonego do niniejszego Regulaminu wzoru  odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Trufey Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Trufey Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient wykonał prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności Trufey Sp. z o.o.  dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie wyrazi zgody  na inny sposób płatności.. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Trufey Sp. z o.o. wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek przesłać  rzecz zwracaną niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient jest zobowiązany nie korzystać z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania .
W przypadku naruszenia tych obowiązków ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

1.Trufey Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@trufey.pl Trufey Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, ale nie później niż w terminie 30 dni.

3. Trufey Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Trufey Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora sklepu
o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Trufey Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, mailowo pod adres biuro@trufey.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Trufey Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, ale nie później niż w terminie 30 dni.

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2014.1182) z dnia 1997-10-29 informuje się , iż :

 

1. Administratorem danych osobowych , które gromadzone są w związku
z korzystaniem z usług dostępnych na Stronie Internetowej jest Trufey Sp. z o.o., zwany w dalszej części niniejszego działu również Administratorem Danych.

2. Dane osobowe w postaci: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, są gromadzone przez w/w Administratora Danych wyłącznie w celu właściwego zorganizowania i przeprowadzenia umów świadczonych w ramach Strony Internetowej.

3. Dane osobowe osób korzystających z usług dostępnych na Stronie Internetowej zostaną usunięte ze zbioru danych osobowych Administratora Danych niezwłocznie po ich wykorzystaniu dla potrzeb podanego powyżej celu ich gromadzenia.

4. Dane osobowe są dostępne dla osób, których dotyczą, a osoby te mogą w każdym czasie dokonywać ich poprawiania, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych w drodze korespondencji e-mail, na adres: biuro@trufey.pl

5. Administrator Danych zapewnia zachowanie wszelkich prawem wymaganych warunków technicznych i organizacyjnych dla ochrony udostępnionych danych osobowych uczestników, zgodnie z powołaną na wstępnie ustawą.

6. Podanie danych osobowych jak w punkcie 2 niniejszego Rozdziału umowy  jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na ich administrowanie, nie będzie jednak możliwa realizacja celu wymienionego w punkcie 2 niniejszego Rozdziału umowy  wobec osoby, która tych danych nie udostępni.

 

7. Wprowadzenie danych osobowych osób korzystających z usług dostępnych na Stronie Internetowej w pozycji realizacji zamówienia oznacza zapoznanie się
z powyższą Informacją oraz zgodę na administrowanie tych danych osobowych
w celu jego właściwego zorganizowania i przeprowadzenia.

8. Użytkownik sklepu internetowego firmy Trufey Sp. z o.o. może wpisać się do newslettera. W tym celu należy wyrazić zgodę na wykorzystywanie adresu poczty elektronicznej w celach marketingowych.

9. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane mogą zostać udostępnione jednorazowo przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności. Pozyskane dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Trufey Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Trufey Sp. z o.o..

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.